Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: AV) regelen de rechten en plichten in verband met het gebruik van de diensten van aanbieder wedenkenaanje.nl, geregistreerd bij KvK onder nummer 65782798  (hierna te noemen Wedenkenaanje of “wij”) en de  Wedenkenaanje-gebruiker in verband met het gebruik van onze diensten en de overige services, toepassingen en functies die door Wedenkenaanje mogelijk worden aangeboden, tenzij wij uitdrukkelijk anders vastleggen.

Uitsluitend onze AV zijn van toepassing. Voorwaarden die strijdig zijn met deze AV of van deze AV afwijkende voorwaarden van de  Wedenkenaanje-gebruiker worden niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Deze AV gelden ook indien wij in kennis van strijdige voorwaarden of van deze AV afwijkende voorwaarden van de  Wedenkenaanje-gebruiker onze diensten zonder voorbehoud aan de  Wedenkenaanje-gebruiker leveren.

 

2. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt – tenzij individueel anders overeengekomen – pas tot stand nadat het akkoord is gegeven in het bestelproces. Het registratieproces is pas volledig voltooid wanneer wij dit per e-mail hebben bevestigd.

De  Wedenkenaanje-gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om deze AV (tekst overeenkomst) in PDF formaat bij Wedenkenaanje op te vragen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het sluiten van een overeenkomst. Het staat ons vrij het aanbod van een Wedenkenaanje-gebruiker tot het sluiten van een overeenkomst zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

 

3. Ons aanbod
Wedenkenaanje stelt een online product ter beschikking waarmee de Wedenkenaanje-gebruiker een of meer Wedenkenaanje-websites kan laten aanmaken, beheren en bewerken.

De door de gebruiker aangemaakte Wedenkenaanje-website wordt via een door Wedenkenaanje vastgestelde domeinnaam gepubliceerd. Deze naam zal gedeeltelijk bestaan uit de door de Wedenkenaanje-gebruiker gekozen naam voor de gemaakte website. Het staat de Wedenkenaanje- gebruiker vrij om een eigen domeinnaam te registreren en deze te laten verwijzen naar de gemaakte Wedenkenaanje website.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor gebruik te maken van de diensten van derden met inachtneming van de voor Wedenkenaanje geldende juridische voorschriften.

Wedenkenaanje kan voor de uitbreiding van haar functionalteiten, diensten van derden aanbieden die geïntegreerd worden in de webpagina’s van de Wedenkenaanje-gebruiker. De AV van deze derden zijn van toepassing op de aard en omvang van hun inzet, waar wij specifiek naar verwijzen. Gebruik van deze diensten van derden is voor eigen risico; Wedenkenaanje is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door de inzet van de diensten van derden.

Wedenkenaanje behoudt zich het recht voor diensten of functies uit te breiden, te wijzigen, te schrappen en te verbeteren, met name indien zulks bijdraagt aan de technische vooruitgang, noodzakelijk lijkt of om misbruik te voorkomen.

 

4. Persoonsgegevens
De Wedenkenaanje-gebruiker garandeert dat de door hem opgegeven persoons- en/of bedrijfsgegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn.

Om gebruik door onbevoegde derden te voorkomen is de Wedenkenaanje-gebruiker verplicht zijn toegangsgegevens geheim te houden. Wanneer de Wedenkenaanje-gebruiker reden heeft om aan te nemen dat onbevoegde derden op de hoogte zijn of kunnen zijn van zijn toegangsgegevens dient hij ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

5. Algemene verplichtingen van de Wedenkenaanje-gebruiker
De Wedenkenaanje-gebruiker is verantwoordelijk voor alle content die hij toegankelijk maakt of opslaat op zijn Wedenkenaanje-website(s). Wij zijn niet verplicht de Wedenkenaanje-webpagina(s) van de Wedenkenaanje-gebruiker te controleren op eventuele schendingen van de wet.

Wedenkenaanje maakt regelmatig reservekopieën (back-ups) van zijn webservers. Wedenkenaanje is niet verplicht individuele Wedenkenaanje-site(s) en/of content te herstellen via deze back-ups.

 

6. Verboden handelingen
Het is de Wedenkenaanje-gebruiker verboden handelingen te plegen op Wedenkenaanje-pagina’s die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, (zoals bijvoorbeeld content waarmee andere gebruikers of derden op grond van leeftijd, etnische of sociale afkomst, taal, religie, lichamelijke of mentale beperking, geslacht, seksuele oriëntatie etc. worden beledigd of belasterd, content die geschikt is om anderen te beledigen, verloochenen, bedreigen of belasteren, content, diensten en/of producten die beschermd worden door de wet of door rechten van derden (bijv. auteursrechten) zonder daartoe uitdrukkelijk bevoegd te zijn.

Deze verplichtingen gelden eveneens voor door de Wedenkenaanje-gebruiker op zijn Wedenkenaanje-website geplaatste verwijzingen (hyperlinks) naar content van deze aard op externe platforms of diensten.

 

7. Storingen
Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze services en diensten zoveel mogelijk zonder onderbrekingen gebruikt kunnen worden. De server systemen van Wedenkenaanje zijn ondergebracht bij Antagonist.nl. De Wedenkenaanje-gebruiker onderkent evenwel dat het om technische redenen of door externe factoren (bijv. uitval van het communicatienetwerk, stroomstoring, hardware- en softwarefouten) niet mogelijk is de ononderbroken beschikbaarheid 100% te waarborgen.

 

8. Voorwaarden voor de betaling
Voor het gebruik van Wedenkenaanje zijn vergoedingen verschuldigd die per factuur dienen te worden voldaan.

De facturen ontvangt de Wedenkenaanje-gebruiker in PDF-formaat.

 

9. Tijdige betaling
Indien geen tijdige betaling van de factuur plaatsvindt door de Wedenkenaanje-gebruiker, behouden wij ons het recht voor de desbetreffende Wedenkenaanje-pagina(s) te blokkeren en de desbetreffende overeenkomst op te zeggen.

De Wedenkenaanje-website kan pas weer worden gebruikt zodra alle openstaande vorderingen zijn voldaan.

Kosten voor Wedenkenaanje door te late betaling of ten gevolge van een geschil kunnen worden verhaald op de Wedenkenaanje-gebruiker. De Wedenkenaanje-gebruiker kan bij vragen over een betaling vooraf contact opnemen met Wedenkenaanje.

 

10. Uitsluiting herroepingsrecht
Gezien de aard en doelstelling van de Wedenkenaanje website  is het herroepingsrecht niet van toepassing.

 

11. Verantwoordelijkheid voor content
Wij bieden de Wedenkenaanje-gebruiker de mogelijkheid zelf content op zijn Wedenkenaanje-website te laten plaatsen en zodoende beschikbaar te maken voor derden. Dit kan in de vorm van tekst en afbeeldingen.

De Wedenkenaanje-gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de door hem gepubliceerde content. Wedenkenaanje is niet verplicht de content vooraf te controleren op volledigheid, juistheid, rechtmatigheid, actualiteit, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

De Wedenkenaanje-gebruiker verklaart en waarborgt jegens ons dat hij de enige houder is van alle rechten ter zake van de door hem op zijn website geplaatste content en/of anderszins bevoegd is (bijv. op grond van een vergunning van de houder van het recht) de content op zijn website te plaatsen.

Wij behouden ons het recht voor het plaatsen van content te weigeren en/of reeds geplaatste content (inclusief privé-berichten) zonder aankondiging vooraf te blokkeren of te verwijderen, indien het plaatsen door de Wedenkenaanje-gebruiker of de geplaatste content zelf hebben geleid tot inbreuk op deze AV of er concrete aanwijzingen zijn dat er een ernstige inbreuk op deze AV zal worden gemaakt. Wij houden hierbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de Wedenkenaanje-gebruiker en treffen proportionele maatregelen voor het tegengaan en/of verwijderen van de inbreuk.

De Wedenkenaanje-gebruiker vrijwaart ons op eerste verzoek tegen alle vorderingen die derden jegens ons instellen wegens schending door de Wedenkenaanje-gebruiker van wettelijke voorschriften, rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, auteurs- en merkenrechten) of van contractuele verplichtingen, waarborgen of garanties, met inbegrip van de kosten van de noodzakelijke rechtsbijstand (advocaatkosten en gerechtskosten tot de wettelijke hoogte). De Wedenkenaanje-gebruiker is verplicht wanneer dergelijke vorderingen worden ingesteld, onverwijlde en volledige medewerking te verlenen bij de opheldering van de toedracht en ons de nodige informatie op een gepaste manier ter beschikking te stellen.

 

12. Overeenkomsten en opzegging
De Wedenkenaanje-gebruiker kan zijn overeenkomst te allen tijde stopzetten. Ook het bepalen van de zichtbaarheid (publiceren en de-publiceren) van een website is mogelijk.

Tenzij anders blijkt uit de desbetreffende beschrijving van de dienst, heeft de overeenkomst een looptijd van 3 maanden.

Wij geven u mogelijkheden om uw overeenkomst na drie maanden onder andere condities af te sluiten. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een van deze mogelijkheden wordt uw overeenkomst onder de bestaande condities automatisch verlengd met eenzelfde periode.

Bij opzegging of stopzetting voor het verstrijken van de looptijd worden vooruitbetaalde bedragen niet teruggestort.

Wij zijn met name bevoegd tot opzegging van de overeenkomst op bijzondere gronden zonder inachtneming van de opzegtermijn, indien feiten het aannemelijk maken dat de Wedenkenaanje-gebruiker opzettelijk of door nalatigheid “verboden handelingen” in de zin van de punten genoemd in artikel 6 verricht heeft. Een dergelijke overtreding resp. veronachtzaming kan tevens leiden tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de Wedenkenaanje-gebruiker zelf. Vooruitbetaalde bedragen worden in dit geval niet teruggestort. Het staat de Wedenkenaanje-gebruiker vrij aan te tonen dat weigering van terugstorting in zijn geval “onredelijk” is.

Na beëindiging van de overeenkomst zijn wij niet langer verplicht tot het verrichten van de contractuele prestaties. Een maand na beëindiging van de overeenkomst, worden alle data definitief verwijderd.

 

13. Beperkte aansprakelijkheid
Het is de Wedenkenaanje-gebruiker of bezoeker van de website niet toegestaan om gegevens, berichten en foto’s, video’s of andere inhoud te plaatsten welke aanstootgevend is en/of waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden. De Wedenkenaanje-gebruiker vrijwaart Wedenkenaanje voor alle aanspraken van derden in verband hiermee.

Wedenkenaanje is  uitsluitend aansprakelijk indien wij een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst schenden. Als wezenlijke verplichting worden aangemerkt de verplichtingen die cruciaal zijn voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en waarvan de Wedenkenaanje-gebruiker erop mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voorzienbare kenmerkende schade waarvan de hoogte beperkt is tot het jaarbedrag voor de desbetreffende Wedenkenaanje-website.

Indien onze aansprakelijkheid op basis van de voorgaande voorschriften uitgesloten of beperkt wordt, geldt zulks eveneens voor de derden die wij inschakelen voor de uitvoering.

De aansprakelijkheid uit hoofde van de wet op de productaansprakelijkheid blijft hierbij onverlet.

 

14. Slotbepalingen
Indien bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Wij behouden ons het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen waarbij zij van toepassing blijven op lopende overeenkomsten. Wij stellen de Wedenkenaanje-gebruiker ten minste 6 weken vóór de beoogde datum van inwerkingtreden in kennis van dergelijke wijzigingen. Indien de Wedenkenaanje-gebruiker binnen 6 weken na ontvangst van de mededeling geen bezwaar aantekent en het gebruik van de diensten ook na het verstrijken van de bezwaartermijn voortzet, worden de wijzigingen geacht van kracht te zijn met ingang van het verstrijken van de bezwaartermijn. In de mededeling omtrent de wijziging wordt de Wedenkenaanje-gebruiker door ons gewezen op zijn recht bezwaar aan te tekenen en de gevolgen daarvan. Indien bezwaar wordt aangetekend, zijn wij bevoegd de overeenkomst met de Wedenkenaanje-gebruiker per de datum van inwerkingtreding van de wijziging te beëindigen.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ biedt de Europese Commissie consumenten de mogelijkheid tot online geschillenbeslechting. Wedenkenaanje is niet verplicht deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting via een instantie voor geschillenbeslechting met consumenten.